ALGEMENE VOORWAARDEN VOICEDIGGER.NLAlgemeen
VOICEDIGGER.NL besteedt haar uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. Alle aangegeven prijzen met betrekking tot diensten en producten zijn inclusief BTW. VOICEDIGGER.NL behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijden te wijzigen. Zij biedt geen enkele garantie dat geleverde producten of diensten in de toekomst voor dezelfde prijs zullen worden geleverd / aangeboden, als dat zij in het verleden werden gedaan.

Intellectueel eigendom
De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Alle eigendomsrechten berusten bij VOICEDIGGER.NL of hun licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites
Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door VOICEDIGGER.NL wordt onderzocht of geanalyseerd. VOICEDIGGER.NL draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.
Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte websites vindt op eigen risico plaats; VOICEDIGGER.NL aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. VOICEDIGGER.NL behoudt zich het recht voor om iedere link of informatie op deze website op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid
VOICEDIGGER.NL spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. VOICEDIGGER.NL kan evenmin, hoewel zij er naar zal streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk - niet beschikbaar zijn van de website.
Nadrukkelijk wijst VOICEDIGGER.NL de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. VOICEDIGGER.NL wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.


Schadeloosstelling Consumenten
De volledige verplichting van ons bedrijf en de exclusieve schadeloosstelling van de aankoper, zal een restitutie van de aankoopprijs zijn. Vanaf de datum van betaling heeft de klant veertien dagen de tijd om het product te proberen, binnen deze periode heeft de klant het recht om de eerste maandelijkse betaling of eenmalige aflossing van het abonnement terug te vragen. Er is geen "niet goed, geld terug" garantie voor de microfoon set en mixer. De reden waarom er geen restitutie recht zit op de mixer en microfoon set is omdat dezelfde voorwaarden ook bij ons zijn opgelegd door de fabriek (daarom is het ook zo goedkoop). Op de Upsells (killer website/killer demo/killer server) zit ook geen restitutie mogelijkheid. Dit is maatwerk en heeft direct impact op ons financieel beleid.

Beperking & Uitsluiting Van Verplichting
Deze garanties zijn niet van toepassing op incidentele en consequente schade. Ons bedrijf, en zijn leveranciers, zijn niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook, inclusief (zonder beperking), schade veroorzaakt door verlies van zakelijke winst, zakelijke onderbrekingen, of enig ander geldelijk verlies. Sommige landen staan de uitsluiting of beperking van verplichting niet toe, in dat geval kunnen bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Alle afnemers van de diensten en/of producten van VOICEDIGGER.NL stemmen vrijwillig toe alle risico's van de diensten en software voor eigen rekening te nemen. VOICEDIGGER.NL en haar werknemers en/of partners worden vrij verklaard van alle medische claims, processen, verlies of schade, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid die ontstaan uit de door ons aangeboden diensten en/of producten. Elke inspanning is geleverd om een getrouw beeld te geven van deze dienst. VOICEDIGGER.NL  geeft echter geen garantie dat de klant geld zal verdienen met dit product. Dit kan namelijk van verschillende factoren afhankelijk zijn, waaronder o.a. (maar niet uitsluitend) de eigen inzet van de klant.

Juridisch Recht, Keuze Van Wetten & Officiële Taal
Deze aanbieding geldt als contract tussen de koper en ons bedrijf, de verkoper. De verkoper is gevestigd in Palma de Mallorca, Spanje, en door zaken met ons te doen gaat u ermee akkoord dat deze aanbieding gedaan wordt vanuit Palma de Mallorca, Spanje, en onderhevig is aan Spaanse wet- en regelgeving. Door ervoor te kiezen om gebruik te maken van deze aanbieding, gaat u een overeenkomst aan.
Deze overeenkomst zal worden geregeld door en geïnterpreteerd worden volgens Spaanse wet- en regelgeving, zonder conflicterende wettelijke regels in acht te nemen. Elke juridische actie die voortvloeit uit deze overeenkomst zal geprocedeerd en afgedwongen worden volgens de Spaanse wet- en regelgeving. Daarbij gaat u ermee akkoord dat u overhevig bent aan de rechtspraak die geldt in de Spaanse rechtbanken, en dat elke juridische actie die door u wordt nagestreefd zal vallen onder de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Spaanse rechtbanken.
De voorwaarden die deel uitmaken van deze aanbieding worden schriftelijk gesteld op deze website. U gaat er hierbij mee akkoord dat u onderhevig bent aan de rechtspraak die geldt in de Spaanse rechtbanken, om over elk geschil of elk proces dat hieronder valt te laten beslissen. Ongeacht of u besluit om deze aanbieding uit te printen, die de voorwaarden en condities bevat die hier beschreven staan, gaat u ermee akkoord dat dit contract op schrift gesteld is. Deze overeenkomst is opgeschreven in het Nederlands, dat de officiële taal zal zijn van de tekst van het contract en de interpretatie hiervan. Als u niet akkoord gaat met bovengenoemde voorwaarden en condities, dan heeft u de keus om niet deel te nemen aan deze aanbieding. VOICEDIGGER.NL behoudt zich het recht voor om op enig moment de dienst te wijzigen, schorsen of op te heffen met of zonder kennisgeving aan en zonder enige aansprakelijkheid jegens de klant.

Copyright
Deze website en informatie bevat: materiaal waar copyright op rust, handelsmerken en andere gepatenteerde informatie. U mag geen gepatenteerde informatie of ander materiaal wijzigen, publiceren, overdragen, deel nemen aan overdracht of verkoop van deze informatie of ander materiaal of hier afgeleid werk van vervaardigen, of op welke wijze dan ook gebruik maken van deze informatie of ander materiaal, in zijn geheel of delen hiervan.

Licentie
Alle afbeeldingen, tekst, content, producten en scripts vallen onder licentie en worden nooit verkocht, tenzij anders aangegeven. Reproductie is verboden. U mag het programma of product dat onder licentie valt niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, verhuren, verkopen, aanpassen, decompileren, uit elkaar halen, op een andere wijze namaken of het programma of product dat onder licentie valt overdragen, of elk deel van het programma of product dat onder licentie valt, behalve onder de voorwaarden die in deze overeenkomst gesteld worden of nadrukkelijk op schrift gesteld zijn. Elk van bovengenoemd ongeautoriseerd gebruik zal leiden tot een onmiddellijke en automatische beëindiging van de licentie en zou kunnen leiden tot strafrechtelijke en/of civiele rechtsvervolging.
Ons bedrijf behoudt alle rechten die hier niet uitdrukkelijk zijn toegekend.
VOICEDIGGER™